Corner Guard/ฉากเข้ามุม


  • ฉากพลาสติก Plastic Corner Guard
    ชื่อสินค้า ฉากพลาสติก/Plastic Corner Guard คุณสมบัติ -ครึ่งวงกลม -แบบเหลี่ยม การใช้งาน ป้องกันความเสียหายของกล่องสินค้าจากสายรัด

  • ฉากกระดาษ/Paper Corner Guard
    ชื่อสินค้า ฉากกระดาษ/Paper Corner Guard คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการเกิดความเสียหายที่ เกิดจาการกระแทกระหว่างการขนส่งสินค้า หรือเกิ...

Visitors: 51,008