อบรมสัมมนา "จุดพลังการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก ทำงานแบบมี EQ"
ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2563
ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ทำบุญบริษัท และกิจกรรม 5 ส.
ประจำปี
2562


Visitors: 125,058