Plastic Corner Guard/ฉากพลาสติก

 ชื่อสินค้า

 ฉากพลาสติก/Plastic Corner Guard

คุณสมบัติ

-ครึ่งวงกลม

-แบบเหลี่ยม

การใช้งาน  ป้องกันความเสียหายของกล่องสินค้าจากสายรัด

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


Visitors: 51,009